نمایشگاه صنعت سال 1400

نمایشگاه صنعت 1400 و حضور ماشین سازی یوسفی در نمایشگاه

ماشین سازی یوسفی در نمایشگاه صنعت سال 1400 حضورپیدا کرده تا دستگاه های جدید و به روز خود را به نمایش بگذارد⇓⇓⇓

آدرس:نمایشگاه بین المللی صنعت جنب سالن 27 غرفه 1007